71467-72-6

1,8-Naphthyridinium,1,7-dimethyl-4-[3-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1-propenyl]-,iodide