155967-24-1

2,4-Thiazolidinedione, 3-[4-(2-pyridinylthio)butyl]-5-(2-thienylmethylene)-